Blauwfonds voor pleziervaart plan van aanpak

 

Rijswijk, 24 januari 2009

 

De minister van LNV heeft een werkgroep (taskforce) gevraagd om te bekijken of het mogelijk is om de watersport een bijdrage te laten betalen voor verbeteringen van de vaarwegen. Het was te verwachten, ze wilde in september 2008 al “bezien of registratie van recreatievaartuigen een optie is”, aldus de Schuttevaer van 27 september 2008. Natuurlijk zal het niemand verbazen dat de taskforce een rapport heeft opgeleverd waarbij de uitkomst is dat dat inderdaad mogelijk is. Om het nog wat te professionaliseren hebben ze ook wat (kritische) kanttekeningen geplaatst. Gelukkig voor ons is de PR rondom het presenteren van het rapport niet echt positief overgekomen bij de journalisten en de watersport. Ronduit vreemd is het dat het gaat over pleziervaart en vaarwegen en dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat er niet bij betrokken is (alleen zijdelings). Voorlopig is het nog een voorstel en als het uiteindelijk ingevoerd zou worden (wat nog maar de vraag is), zullen er meerdere ministeries en ZBO's bij betrokken worden.

 

Op allerlei fora worden momenteel diverse meningen gespuid (zie bijlage 1). Gabor of de minister van LNV zullen deze fora niet lezen en dus heeft het geen zin om alleen daar je gal te spuien. Om het effectiever te maken zul je je schriftelijke mening bij je pleziervaartorganisatie onderbouwd met argumenten moeten geven. Deze kunnen dan aan de hand van de reacties van hun achterban een standpunt namens de watersport innemen en dit schriftelijk bij de minister indienen. Hoe meer organisaties en hoe meer aangesloten leden op een lijn reageren, hoe effectiever dat is richting overheid. Samenwerken levert hierbij meer op dan verschillende meningen.

 

Inhoudelijk

 

Indelen in 2 hoofdonderwerpen:

- pleziervaart

- vaarwegen (infrastructuur en o.a. ligplaatsen)

 

Argumenten/mening per hoofdonderwerp uitwerken naar:

- huidige stand van zaken

- (korte termijn) toekomst

- kansen

- bedreigingen

- baten

- lasten

- onjuistheden in het rapport

- samenvatting van standpunt

 

NB. Inhoudelijk heb ik nog niet uitgewerkt, daar ga ik binnenkort aan beginnen.

 

Organisatorisch

 

Hoe gaan we het aanpakken?

 

Iedere organisatie apart of samenwerken? ANWB, Watersportverbond, HISWA, Nederlands Platform voor Waterrecreatie, VVD en Scouting zijn bezig met eigen standpunt bepaling (zie bijlage 3).

 

Het Watersportverbond heeft email adres opgegeven voor inspraak van leden. Wellicht handig om iedere hoofdorganisatie een eigen zienswijze op te laten schrijven en vervolgens een gezamenlijk plan te maken om de overheid van gedachten te laten wisselen. We hebben de volgende mogelijkheden:

- zienswijze indienen (gezamenlijk of apart)

- inzet van politici in (diverse) tweede kamer (commissies)

- petitie aanbieden (evt. met handtekeningenactie o.i.d.)

 

Zelf heb ik een beetje moeite met het feit dat de SRN, de HISWA en de NPvW meegewerkt hebben aan het rapport van de taskforce en met name de SRN en de HISWA (organisatorische) belangen hebben om deze aanbevelingen van de taskforce door te laten gaan.

De SRN zodat er dan geld vrij komt om projecten te kunnen financieren, de HISWA o.a. om het geld te kunnen innen (instellen bedrijfschap).

 

Wie gaat het doen namens de FONV?

 

Persoonlijk kan ik wel een aanzet geven maar het ontbreekt mij aan tijd en energie om dit verder uit te werken en de FONV te vertegenwoordigen richting overheid in vergaderingen e.d.

 

Tijdsplanning

 

Voor de zomer 2009 wil de minister (LNV) een besluit nemen over de invoering van het blauwfonds. Voor die tijd moeten we dus klaar zijn. Op 10 maart 2009 wordt er een NPvW vergadering gehouden waarbij vertegenwoordigers van de ANWB, Watersportverbond, KNMC, FONV, Scouting e.d. aanwezig zijn (zie bijlage 2). Daarvoor moeten we dus intern al voorbereid zijn op onze eigen mening (en liefst ook op schrift hebben). We hebben dan ook nog tijd om bijv. kamervragen o.i.d. te laten stellen. Er zijn in oktober 2008 reeds kamervragen gesteld en daarop is antwoord gekomen van LNV (zie bijlage 4). Deze kamervragen zijn echter voor het uitkomen van het adviesrapport van de taskforce pleziervaart beantwoord.

 

Een tijdlijn:

-          4 februari 2009, vergadering DB FONV

-          26 februari 2009, vergadering FONV commissie Wet- en regelgeving

-          4 maart 2009, vergadering AB FONV

-          10 maart 2009, vergadering NPvW

 

Ik denk dat het goed is om vast te stellen:

-          willen we als FONV een reactie geven op het rapport van de taskforce pleziervaart

-          hoe gaan we dit aanpakken (gezamenlijk, ieder apart, wie neemt het voortouw)

-          wie gaat dit project trekken

 

Dit project gaat niet alleen de grote pleziervaart (langer dan 20m) aan, maar ook alle kleine pleziervaart. Daarom denk ik dat het iets is voor alle pleziervaart(behouds)organisaties.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Janneke Bos

Voorzitter FONV commissie wet- en regelgeving

 

Het rapport van de taskforce versterking pleziervaart en het bijbehorende introductiedossier is te downloaden via http://www.xs4all.nl/~bosq/nieuws.htm#56

 

Bijlagen:           1. Forums waarop diverse meningen worden gespuid vanuit de pleziervaart

                        2. Organisatiestructuren van de SRN en de NPvW

                        3. Voorlopige standpunten van diverse organisaties

                        4. Kamervragen die gesteld zijn n.a.v. het Blauwfonds inclusief antwoorden
Bijlage 1 Forums waarop diverse meningen worden gespuid vanuit de pleziervaart

 

Op het forum van de LVBHB kunnen de leden hun mening over dit blauwfonds kwijt, http://www.lvbhb.info/phpBB/viewtopic.php?t=313.

 

Leden van Scouting kunnen op dit forum hun mening kwijt, http://forum.waterscouting.com/viewtopic.php?p=500956#500956.

Op www.vaarwijzer.info staan enkele analyses van de rapporten en daarop kan iedereen rechtstreeks reageren. Zo staan er de volgende onderwerpen:

Op het watersportforum kan ook iedereen reageren, deze wordt veel gebruikt. Er staan enkele nuttige en bruikbare reacties tussen: http://www.watersport.nl/forum/forum_posts.asp?TID=5449&PN=1  en http://www.watersport.nl/forum/forum_posts.asp?TID=5452&PN=1 

 

En een vanuit de beroepsvaart:  http://www.vidajo.nl/log.php?text=2472&t=vaarbelasting_beroepsvaart_en_de_voorzieningen 
Bijlage 2 Organisatiestructuren van de SRN en de NPvW

 

SRN (Stichting Recreatietoervaart Nederland)

 

De volgende partijen nemen deel aan het samenwerkingsverband SRN (en zitten

gezamenlijk in het bestuur):

 

NPvW (Nederlands Platform voor Waterrecreatie)

 

De 17 deelnemende organisaties zijn:

 


Bijlage 3 Voorlopige standpunten van diverse organisaties

 

HISWA vereniging

 

Het rapport dat de Taskforce Versterking Recreatietoervaart gisteren aan minister Verburg van LNV overhandigde, is door HISWA Vereniging, brancheorganisatie van de watersportindustrie, gematigd positief ontvangen. Met name het feit dat er geen pleziervaartuigenbelasting wordt voorgesteld, stemt de vereniging optimistisch. Wel is de brancheorganisatie kritisch ten aanzien van een bijdrageregeling ten gunste van de watersport.

HISWA Vereniging is tevreden dat dit rapport er nu ligt als een vervolg op een eerder advies van de commissie Kamminga aan het Kabinet in 1999. HISWA Vereniging waardeert de voortvarende aanpak van de taskforce en de toezegging van de minister dat het Kabinet na overleg met betrokken organisaties en ministeries nog voor de zomer met een kabinetsbesluit zal komen. “Daarmee komt linksom of rechtsom hopelijk een einde aan dit langlopende onderwerp en de bijbehorende discussies”, aldus André Vink, directeur HISWA Vereniging.

 

De brancheorganisatie is verheugd dat ook de taskforce nadrukkelijk een pleziervaartuigenbelasting afwijst. Een voorgestelde watersportbijdrageregeling ten behoeve van een op te richten Blauwfonds is  bespreekbaar. De gedachte om vanuit een fonds te kunnen investeren om knelpunten in het toervaartnet op te lossen, de kleine waterrecreatie te stimuleren, een veilige vaart te bevorderen en milieumaatregelen te treffen kan op onze instemming rekenen. “Wij zijn blij dat de taskforce pleit voor een bijdrageregeling die uitsluitend ten gunste van de watersportsector wordt besteed. Ook kunnen wij zelf meepraten over hoe het beschikbare budget besteed wordt, de Rijksoverheid blijft zorg dragen voor het Basis Recreatie Toervaartnet Nederland en de vaarwegbeheerders blijven verantwoordelijk voor het onderhoud van de vaarwegen. De voorwaarde dat brug-, sluis- en tolgelden komen te vervallen, kan eveneens op onze instemming rekenen”, aldus Vink.

 

Zorg is er over het draagvlak onder de watersporters. De brancheorganisatie vindt harde afspraken met de overheid over de gestelde voorwaarden, die ook de taskforce aangeeft, van cruciaal belang. Ook is er zorg over de gekozen berekeningsmethodiek die niet in alle gevallen rechtvaardig lijkt uit te pakken alsmede de hoogte van de voorgestelde bedragen. Immers, watersport moet wel betaalbaar blijven! HISWA Vereniging wil samen met ANWB en Watersportverbond de uitkomsten van de voorgestelde methodiek narekenen de komende maanden.

 

Tenslotte, de taskforce heeft drie systemen uitgewerkt die tot ‘vulling’ van het Blauwfonds moeten leiden. In de komende maanden zullen HISWA Vereniging, ANWB en Watersportverbond met minister Verburg overleggen welk systeem het beste aansluit bij de wensen van de sector en van het Kabinet. HISWA Vereniging is voorstander van een kentekenregistratie wanneer naast ‘vulling’ van het fonds ook opsporing en handhaving een rol moeten spelen. HISWA Vereniging verwacht partijen als KLPD, douane en verzekeraars aan haar zijde te vinden.

 

WATERSPORTVERBOND

14-1-2009

Watersportverbond tegen vaarbijdrage

De Taskforce Versterking Recreatietoervaart onder voorzitterschap van oud-staatssecretaris Gabor heeft gisteren haar advies gepresenteerd aan de minister van LNV voor de invoering van een bijdrageregeling voor de watersport.

Het Watersportverbond is geen voorstander van een bijdrage, tenzij:

• alle gebruikers van het water bijdragen aan het gebruik van het water
• de problematiek met kruisingen met snelwegen en spoorwegen duurzaam opgelost worden
• lokale en (sub-) regionale heffingen afgeschaft worden
• de regeling zelf betaalbaar en beheersbaar is, zowel voor gebruiker als voor innende instantie
• de bijdrage besteed wordt in het verbeteren van het toervaarnet.

Uit de nu voorliggende voorstellen van de Taskforce blijkt dat de beroepsvaart van de bijdrage wordt uitgezonderd.

Voorts blijkt niet uit de bijgevoegde lijst van doelen waarvoor het nieuwe Blauwfonds ( = de bijdrage) zou moeten worden gebruikt, dat deze uitsluitend aangewend wordt voor verbeteringen in het toervaarnet. Nu worden ook genoemd reguliere onderhoudswerken, naast verbeteringen waar ook de beroepsvaart ten volle van profiteert. Het Watersportverbond pleit voor een structuur waarbij de sector daadwerkelijk zelf bepaalt aan welke projecten het geld wordt besteed en de prioriteitsvolgorde. De zeggenschap over het Blauwfonds zal dan ook op een acceptabele wijze invulling moeten krijgen.

Wij zijn het eens met het uitgangspunt dat de brug- en sluisgelden zullen moeten verdwijnen maar zien vooralsnog in het voorstel geen garanties dat lokale overheden een verbod krijgen om toch enigerlei heffing te voeren.

De Taskforce laat ruimte open om de bijdrage te innen middels een vergaand registratiesysteem.
De watersporters zitten daar helemaal niet op te wachten en zo’n systeem zal veel geld en inspanningen vragen die beter kunnen worden besteed aan gevraagde verbeteringen.

Een regeling die volgens het voorstel zo’n € 340,- á € 800,- per schip zou kunnen gaan kosten zal niet positief worden ontvangen door waterrecreanten; men moet immers nu ook al investeringen plegen voor een vuilwaterinstallatie aan boord, hogere liggelden dit jaar en hogere brandstofprijzen. De bijdrage zal derhalve aanmerkelijk omlaag moeten wil alles betaalbaar blijven voor deze groep.

Het Watersportverbond wil graag in overleg met de Minister over dit onderwerp.

Watersportverbond komt in aktie
Het watersportverbond wil n.a.v. het rapport van de Taskforce Versterking Recreatietoervaart horen hoe haar leden tegen de voorgestelde vaarbijdrage aankijken. Het Watersportverbond zal daartoe:

• Bijeenkomsten organiseren voor haar verenigingen en
• Een enquête uitzetten onder de leden.

Aanleiding hiertoe zijn de uitkomsten en voorstellen in de adviezen van de Taskforce; deze komen niet tegemoet aan de verwachtingen en standpunten van het Watersportverbond over de vaarbijdrage.

Het Watersportverbond is geen voorstander van een bijdrage, tenzij:

• alle gebruikers van het water bijdragen aan het gebruik van het water
• de problematiek met kruisingen met snelwegen en spoorwegen duurzaam opgelost worden
• lokale en (sub-) regionale heffingen afgeschaft worden
• de regeling zelf betaalbaar en beheersbaar is, zowel voor gebruiker als voor innende instantie
• de bijdrage besteed wordt in het verbeteren van het toervaarnet.

Het Watersportverbond gaat de reacties op de bijeenkomsten en de uitkomsten uit de enquête mede betrekken in haar overleg met de minister.

Heeft u een reactie op dit bericht dan kunt u onderstaand e-mailadres gebruiken.

E-mailadres: vaarbijdrage@watersportverbond.nl  

VVD

14-1-2009

Pleziervaarders de boot in met nieuwe belasting

De VVD vindt het instellen van een Blauwfonds voor de recreatievaart een slecht idee.

Woordvoerder Ton Elias: “Plezier en belastingen, dat gaat niet samen! Daarnaast hebben we in Nederland al meer dan 40 belastingen, volgens de VVD meer dan genoeg!”

Oud-staatssecretaris Gabor heeft minister Verburg geadviseerd het Blauwfonds in te stellen om daarmee de vaarwegen in Nederland te onderhouden.

Verburg heeft inmiddels toegegeven dat het een extra heffing betreft.
“Dat noem ik in gewoon Nederlands extra belasting, en dus een lastenverzwaring. Daar is de VVD op tegen”, aldus Elias.

14 januari 2009

Ton Elias: t.elias@tweedekamer.nl

ANWB

ANWB-reactie watersportbijdrage

De ANWB is het op hoofdlijnen eens met het advies van de commissie Gabor. Deze commissie bepleit de invoering van een watersportbijdrage. Het is goed dat de huidige lappendeken aan heffingen en lokale gelden wordt opgeheven. Op de huidige tarieven heeft de watersporter totaal geen invloed. Draagvlak voor de nieuwe watersportbijdrage moet nog gevonden worden.

De ANWB is bezig een onderzoek af te ronden naar draagvlak en voorwaarden voor een dergelijke regeling onder watersporters. Om draagvlak te op te bouwen voor een watersportbijdrage is het belangrijk dat:

·         Inkomsten van de watersportbijdrage volledig ten goede komen aan de watersport;

·         De besteding van de gelden transparant is;

·         De inkomsten van de watersportbijdrage naar een onafhankelijk fonds gaan;

·         Watersporters zeggenschap krijgen over de besteding van de gelden;

·         Huidige kosten (brug en sluisgelden en lokale belastingen en heffingen) volledig worden afgeschaft.

·         Watersportbijdrage mag niet te hoog worden.

Verder laat het advies de mogelijkheid open om de watersportbijdrage te innen via een kentekenregistratie voor de pleziervaart. De ANWB weet uit eerder onderzoek onder haar leden dat hier veel weerstand tegen is. Invoering van een kenteken voor pleziervaartuigen kan niet rekenen op steun van de ANWB-leden.

SCOUTING NEDERLAND

Datum: 20 januari 2009

Betreft: versterking recreatietoervaart

Ref.: fbo/20060512

 

Geachte mevrouw Verburg,

 

Scouting Nederland heeft kennis genomen van het advies van de Taskforce Versterking Recreatietoervaart en maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen. Een kwart van de Scoutinggroepen in Nederland zijn waterscoutinggroepen. Wekelijks brengen we meer dan 12.000 kinderen en jongeren spelenderwijs in

aanraking met watersport. Een deel van onze leden kiest mede door onze activiteiten voor een beroep in deze nautische sector en het merendeel zal op latere leeftijd nog steeds actief watersporter zijn. Naast activiteiten met lelievletten, onze zeilboten, beschikken veel waterscoutinggroepen over een wachtschip – een omgebouwd binnenvaartschip welke wordt gebruikt als varend clubhuis.

 

De ontwikkelingen in de watersport van de laatste jaren zorgen er voor dat de kosten voor onze groepen stelselmatig hoger worden. Een aantal voorbeelden zijn de onmogelijkheid gebruik te maken van lager belaste rode diesel, wijzigingen in milieuregelgeving waardoor vuilwatertanks noodzakelijk zijn en een nieuwe

binnenvaartwet met verplichtingen rond keuringen en opleidingen. Stuk voor stuk maatregelen die er voor zorgen dat de vrijwilligersorganisaties met steeds hogere kosten worden geconfronteerd.

 

Scoutingactiviteiten hebben een educatief en vormend karakter. Scouting wil de jeugd spelenderwijs leren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen, hun grenzen te verleggen en respect te hebben voor elkaar. We willen graag dat alle jongeren, ook die met minder draagkrachtige ouders, lid kunnen worden en aan activiteiten kunnen deelnemen. Uit sociale overwegingen worden daarom de kosten zo laag mogelijk gehouden.

 

Het instellen van een Blauwfonds, met een afdracht voor grotere schepen, zorgt zorgt voor hogere kosten dan die welke groepen nu maken als met wachtschepen op kamp gegaan wordt en sluizen en bruggen gepasseerd worden. Voor veel Scoutinggroepen kan dit betekenen dat de activiteiten die we graag voor kinderen

organiseren niet meer plaats zullen vinden. Ik wil u vragen om met onze bezwaren rekening te houden bij de afweging rond het invoeren van een stimuleringsfonds en Scouting vrij te stellen van eventuele bijdrage.

 

Met vriendelijke groet,

 

Scouting Nederland

Mw. Willemien Meershoek

directeur


Bijlage 4 Kamervragen die gesteld zijn n.a.v. het Blauwfonds inclusief antwoorden

 

NB. Deze kamervragen zijn gesteld VOORDAT het rapport van de taskforce is gepubliceerd.

VVD tegen watersportbelasting

De VVD is tegen het voornemen van Minister Verburg van LNV om een zogenoemde watersportbelasting in te voeren. Tweede Kamerlid Charlie Aptroot stelde schriftelijke vragen aan de minister. Volgens de VVD-woordvoeder economische zaken doen dit soort belastingen de sector de das om.

‘Uit het algemeen overleg over toerisme op 10 september bleek dat binnenlands toerisme op dit moment niet genoeg aandacht krijgt. In dit licht noem ik de voorgestelde belasting dan ook zeer onwenselijk en schadelijk voor de Nederlandse economie.

Vragen van het lid Aptroot (VVD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Economische

Zaken over de invoering van een watersportbelasting. (Ingezonden 1 oktober 2008)

Aptroot stelde de volgen vragen:
1. Is het bericht juist dat de minister van LNV overweegt een watersportbelasting in te voeren?
2. Zo ja, waarom hebt u tijdens het overleg over de Toerismebrief niet gemeld dat wordt gewerkt aan invoering van een watersportbelasting?
3. Is deze informatie bewust achtergehouden of is het idee ontstaan na het overleg?
4. Wat is de mening hierover van de staatssecretaris van Economische Zaken?
5. Tijdens het overleg constateerde de Kamer dat watersport en binnenlands toerisme zijn vergeten in de Toerismebrief, reden waarom u een nieuwe Toerismebrief aan de Kamer moet sturen. Bent u van plan binnenlands toerisme en watersport serieus te nemen of blijft het bij een nieuwe belasting?
6. Bent u het met de VVD eens dat nieuwe belastingen zoals de ingevoerde vliegtaks en misschien in te voeren watersportbelasting ten koste gaan van het toerisme en de Nederlandse economie?
7. Bent u bereid, voordat weer een nieuw adviesorgaan (Taskforce Versterking Recreatietoervaart) wordt ingesteld, de Kamer de samenstelling van de Taskforce en de opdracht aan dit adviesorgaan voor te leggen?

Antwoord

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken. (Ontvangen 23 oktober 2008)

 

1, 2, 3 en 4

Conform de genoemde actie in het Tweede meerjarenprogramma Vitaal Platteland 2007–2013, en zoals genoemd in de Toerismebrief van 9 juni jl. heb ik in de zomer van 2008 een onafhankelijke groep van deskundigen (de Taskforce Versterking Recreatietoervaart) de opdracht gegeven om de technische en bestuurlijke haalbaarheid te verkennen van het instellen van een watersportbijdrage in Nederland. Het zal hier niet gaan om een belasting.

 

5

Zoals in de Toerismebrief staat, wordt met een eventuele watersportbijdrage een verdere verbetering van de mogelijkheden voor de recreatieve toervaart beoogd.

 

6

Een eventueel in te voeren watersportbijdrage moet ten goede komen aan de mogelijkheden voor de recreatieve toervaart in Nederland. Ik verwacht dat een versterkte recreatietoervaart juist zal bijdragen aan het toerisme en de Nederlandse economie. Betreffende de op 1 juli 2008 ingevoerde vliegbelasting kan ik melden dat de staatssecretaris van Financiën, mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, heeft toegezegd dat de werking van die belasting zal worden geëvalueerd wanneer daarmee voldoende ervaring is opgedaan. De staatssecretaris van Economische Zaken zal de eerste signalen van de impact van de vliegbelasting op Schiphol en het binnenkomend en uitgaand toerisme meenemen in de Vervolgbrief recreatie en toerisme. Zoals afgesproken tijdens het Algemeen Overleg over de Toerismebrief op 10 september 2008 zal de Vervolgbrief recreatie en toerisme voor de zomer van 2009 aan de Kamer worden aangeboden.

 

7

De Taskforce Versterking Recreatietoervaart heeft een concrete opdracht die staat omschreven in het bijgevoegde instellingsbesluit. Na afronding van zijn taak wordt de Taskforce weer opgeheven. Het ligt dus niet in de rede om een nieuw adviesorgaan in het leven te roepen. Uiteraard zal ik de Kamer informeren over het kabinetsstandpunt aangaande de bevindingen van de Taskforce.